Llengua Valenciana Secundaria

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA (1r, 2n, 3r i 4t ESO)

CURS 2017-2018

PROFESSORA CRISTINA GIMENO GARCÍA.

COLEGIO PEÑAFORT

  1. Percentatges d’avaluació :
  • 10% actitud (participació i conducta en classe i realització de tasques de casa)
  • 20% treballs programats
  • 10% llibres de lectura
  • 60% exàmens (30% controls del trimestre, 30% examen trimestral)
  1. Cada apartat es contarà sobre 10 i després es farà la mitja de totes les parts de manera proporcional.
  2. La nota final de l’assignatura serà la mitja ponderada de tots els trimestres.
  3. Adaptacions per a l’alumnat nouvingut: els alumnes que tinguen problemes amb l’assignatura de valencià per dificultats amb l’idioma, podran rebre una adaptació dels continguts i exàmens segons les seues necessitats. La professora valorarà en cada cas quins procediments s’han de modificar (contar menys faltes d’ortografia, adaptar els dictats, llevar o canviar part del contingut, etc.). Si es tracta d’una adaptació significativa, la nota màxima del trimestre serà un 5.
  4. Com és una assignatura d’avaluació contínua, si es suspén el primer trimestre es pot recuperar si s’aprova el segon. De la mateixa manera amb el segon i el tercer. No obstant això, per a recuperar un suspens en les dos primeres avaluacions s’ha de superar la tercera amb un 6 o més de nota final d’avaluació.
  5. Faltes d’ortografia:

– Amb 10 o més faltes greus, l’alumne suspendrà l’examen amb  un 4, encara que els  continguts estiguen aprovats. Es podrà recuperar la nota si es fan les tasques d’ortografia demanades (fitxes i redaccions).

– Un alumne pot suspendre el trimestre per tindre en els treballs, exercicis o exàmens més de 10 faltes greus si durant el trimestre no millora.

– Si l’alumne arriba a final de curs amb alguna avaluació suspesa per faltes però aprovada per continguts, farà un examen ortogràfic que caldrà superar si vol aprovar el curs.

– Es treballarà en classe per evitar les faltes, fins i tot amb la recomanació individual d’un quadern si es creu convenient.

– Són faltes greus els elements ortogràfics treballats en classe o que han de saber des de primària (b/v, m/n, ús de h, p/b, ús incorrecte de mayúscules, accentuació bàsica,…)

– La repetició d’una mateixa falta greu es contarà només una vegada.

        6. La nota del trimestre s’arredonirà a 5 a partir de 4,7.

L’objectiu del col·legi es ajudar els alumnes a que treballen de manera constant i crítica, consolidar l’hàbit d’estudi i l’escriptura sense faltes d’ortografia.

Dictats Llengua i Literatura Valenciana ESO

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Unitat 1 Unitat 1  *Unitat 1
Unitat 2 *Unitat 2  Unitat 2
 Unitat 3 Unitat 3  Unitat 3
 Unitat 4 Unitat 4
 Unitat 5. Resposta  Unitat 5Resposta  Unitat 5 resposta
Unitat 5

resposta

 Unitat 6 Unitat 6  Unitat 6

Resposta

 Unitat 6

Resposta

 Unitat 7 Unitat 7
 Unitat 8
 Unitat 9

1r ESO ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRALS 

 

2n ESO ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRALS

 

3r ESO ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRALS

 

4t ESO ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRALS

 

FITXES DE REPÀS D’ORTOGRAFIA

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 1r ESO

UNITAT 1

Vídeo 1  Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3
UNITAT 3 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 5  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 6  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 7  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 8  Vídeo 1
UNITAT 9

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 2n ESO

UNITAT 1

Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 3 Vídeo 1  Vídeo 2
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3  Vídeo 4
UNITAT 5  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 6  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 7  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 8  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 9  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 3r ESO

UNITAT 1

Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3  Vídeo 4

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3
UNITAT 3 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3  Vídeo 4
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 5 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 Vídeo 5
UNITAT 6 Vídeo 1  Vídeo 2  Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 7 Vídeo 1  Vídeo 2
UNITAT 8 Vídeo 1  Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 9 Vídeo 1  Vídeo 2

 QUIZIZZ DE REPÀS

join.quizizz.com

1r ESO codi d’accés: 919984

2n ESO  codi d’accés: 132870

MATERIAL COMPLEMENTARI

Com realitzar un treball acadèmic