Llengua Valenciana Secundaria

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA (1r, 2n, 3r i 4t ESO)

CURS 2017-2018

PROFESSORA CRISTINA GIMENO GARCÍA.

COLEGIO PEÑAFORT

 1. Percentatges d’avaluació :
 •  10% actitud (participació i conducta en classe i realització de tasques de casa)
 • 20% treballs programats
 • 10% llibres de lectura
 • 60% exàmens (30% controls del trimestre, 30% examen trimestral)
 1. Cada apartat es contarà sobre 10 i després es farà la mitja de totes les parts de manera proporcional.
 2. La nota final de l’assignatura serà la mitja ponderada de tots els trimestres.
 3. Adaptacions per a l’alumnat nouvingut: els alumnes que tinguen problemes amb l’assignatura de valencià per dificultats amb l’idioma, podran rebre una adaptació dels continguts i exàmens segons les seues necessitats. La professora valorarà en cada cas quins procediments s’han de modificar (contar menys faltes d’ortografia, adaptar els dictats, llevar o canviar part del contingut, etc.). Si es tracta d’una adaptació significativa, la nota màxima del trimestre serà un 5.
 4. Faltes d’ortografia:

– Amb 10 o més faltes greus, l’alumne suspendrà l’examen amb  un 4, encara que els  continguts estiguen aprovats. Es podrà recuperar la nota si es fan les tasques d’ortografia demanades (fitxes i redaccions).

– Un alumne pot suspendre el trimestre per tindre en els treballs, exercicis o exàmens més de 10 faltes greus si durant el trimestre no millora.

– Si l’alumne arriba a final de curs amb alguna avaluació suspesa per faltes però aprovada per continguts, farà un examen ortogràfic que caldrà superar si vol aprovar el curs.

– Es treballarà en classe per evitar les faltes, fins i tot amb la recomanació individual d’un quadern si es creu convenient.

– Són faltes greus els elements ortogràfics treballats en classe o que han de saber des de primària (b/v, m/n, ús de h, p/b, ús incorrecte de mayúscules, accentuació bàsica,…)

– La repetició d’una mateixa falta greu es contarà només una vegada.

        6. La nota del trimestre s’arredonirà a 5 a partir de 4,7.

L’objectiu del col·legi es ajudar els alumnes a que treballen de manera constant i crítica, consolidar l’hàbit d’estudi i l’escriptura sense faltes d’ortografia.

Dictats Llengua i Literatura Valenciana ESO

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Unitat 1 Unitat 1  *Unitat 1
Unitat 2 *Unitat 2  Unitat 2
 Unitat 3 Unitat 3  Unitat 3
 Unitat 4 Unitat 4
 Unitat 5
 Unitat 6 Unitat 6
 Unitat 7 Unitat 7
 Unitat 8
 Unitat 9

1r ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRE 1 

https://drive.google.com/file/d/1aRTDL9Nu8g-mQVn-ven0nfe_MZhdDm0i/view?usp=sharing

2n ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRE 1 

https://drive.google.com/file/d/1zJfwk3ApguZsY7XJTxmVcAQIgLUPxcc4/view?usp=sharing

3r ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRE 1

https://drive.google.com/file/d/1EK-Sd8vtRvDN1mQt0tdiCviUcSaFSAiI/view?usp=sharing

4t ACTIVITATS DE REPÀS TRIMESTRE 1

https://drive.google.com/file/d/1JElfCNfSXIzcCj6vbgF7DSghxSGyAVI_/view?usp=sharing

FITXES DE REPÀS D’ORTOGRAFIA

 • FITXA 1

https://drive.google.com/file/d/1FhuHzxwUAEebylfc_5bYDQzep5_oLXhE/view?usp=sharing

 • FITXA 1 (solucionari):

https://drive.google.com/file/d/1mhGANQwY71misWg9wJs__OZNZF1ox67x/view?usp=sharing

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 1r ESO

UNITAT 1

Vídeo 1  Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3
UNITAT 3 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 5  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 6  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 7  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 8  Vídeo 1
UNITAT 9

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 2n ESO

UNITAT 1

Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 3 Vídeo 1  Vídeo 2
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3  Vídeo 4
UNITAT 5  Vídeo 1 Vídeo 2
UNITAT 6  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 7  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 8  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3
UNITAT 9  Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3

ENLLAÇOS A VÍDEOS DE REFORÇ- 3r ESO

UNITAT 1

Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3  Vídeo 4

UNITAT 2 Vídeo 1 Vídeo 2  Vídeo 3
UNITAT 3 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3  Vídeo 4
UNITAT 4 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 5 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 Vídeo 5
UNITAT 6 Vídeo 1  Vídeo 2  Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 7 Vídeo 1  Vídeo 2
UNITAT 8 Vídeo 1  Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4
UNITAT 9 Vídeo 1  Vídeo 2

 QUIZIZZ DE REPÀS

join.quizizz.com

1r ESO codi d’accés: 919984

2n ESO  codi d’accés: 132870

MATERIAL COMPLEMENTARI

Com realitzar un treball acadèmic