LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (BATXILLERAT)

Llengua i literatura valenciana

Professor: Ignasi Sellés

 

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà contínua, per la qual cosa inclourà totes i cadascuna de les activitats que es facen diàriament seguint els percentatges següents:

 • Treball diari: 50%. Açò inclourà:
  • Còpia de totes les explicacions i esquemes del professor
  • Posterior lectura i subratllat dels continguts del llibre
  • Activitats i deures
  • Controls quinzenals
  • Actitud a classe
 • Examen trimestral: 50%

No obstant això, si es compleix alguna de les condicions següents, s’estudiarà modificar els criteris d’avaluació de l’alumne o alumna de cara al trimestre següent:

 • Si en almenys la meitat dels controls quinzenals no s’obté un resultat de com a mínim 4,5/10.
 • Si en l’examen trimestral no s’obté un resultat de com a mínim 5/10.