LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA (BATXILLERAT)

Llengua i literatura valenciana

Professor: Josep Salvador Requena Pérez

Criteris d’avaluació

L’avaluació serà contínua, per la qual cosa inclourà totes i cadascuna de les activitats que es facen diàriament seguint els percentatges següents:

 • Treball diari: 50%. Açò inclourà:
  • Còpia de totes les explicacions i esquemes del professor
  • Posterior lectura i subratllat dels continguts del llibre
  • Activitats i deures
  • Controls quinzenals
  • Actitud a classe
 • Examen trimestral: 50%

No obstant això, si es compleix alguna de les condicions següents, s’estudiarà modificar els criteris d’avaluació de l’alumne o alumna de cara al trimestre següent:

 • Si en almenys la meitat dels controls quinzenals no s’obté un resultat de com a mínim 4,5/10.
 • Si en l’examen trimestral no s’obté un resultat de com a mínim 5/10.

Materials diaris

Gramàtica valenciana básica: Gramàtica-AVL
TEMA 1 TEMA 1
1r BAT 2n BAT
1-Sociolingüística 1-Sociolingüística
2-L’accent i la dièresi 2-L’accent i la dièresi
Accentuació-Vocalisme-Consonantisme Accentuació-Vocalisme-Consonantisme
TEMA 2 TEMA 2
1-Sociolingüística 1-Sociolingüística
2-Elisió, apostrofació, contracció 2-Elisió, apostrofació, contracció
2-Exercicis de l’apòstrof 2-Exercicis de l’apòstrof
3-El nom i l’adjectiu 3-El nom i l’adjectiu

 

TEMA 3 TEMA 3
1.-Sociolingüística 1.-Sociolingüística
2.-Pronoms febles 2.-Pronoms febles
3.-Lingüística del text 3.-Lingüística del text
4-Els especificadors 4-Els especificadors
5-Lèxic-Els mots jòquer 5-Lèxic-Els mots jòquer
Exercicis de reforç Exercicis de reforç
TEMA 4 TEMA 4
1-Lingüística del text-selecció de la informació 1-La literatura del segle XIX
2-La variació diatòpica 2-El text (II) la coherència
3-Les varietats diafàsiques-els registres
4-La poesia de la Renaixença
5-El text (III)-La cohesió

EXERCICIS DE REPÀS

1º BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
UD 1 UD 1

COMENTARI DE TEXT:

LITERATURA:

 1. Els orígens de la literatura catalana: vídeo, esquema.
 2. La literatura trobadoresca: vídeo, esquema.
 3. Les cròniques medievals: vídeo, esquema.
 4. La literatura humanista: vídeo, esquema.
 5. La novel·la cavalleresca: vídeo, esquema.
 6. La poesia del Segle d’Or: vídeo, esquema.
 7. La literatura del segle XIX: vídeo, esquema.
 8. La Renaixença: vídeo, esquema.
 9. La narrativa del segle XIX: vídeo, esquema.
 10. El teatre del segle XIX: vídeo, esquema.
 11. La literatura dels segles XX i XXI: vídeo, esquema.
 12. La poesia dels segles XX i XXI: vídeo, esquema.

REFORÇ DE GRAMÀTICA:

DICCIONARIS I TRADUCTORS